Samhället

Maktstrukturen i Delanja

Politisk makt och armén
Maktkampen har alltid pågått bland Delanjas adel. Kronan står överst i makten men är också representativ inom politiken. Senaten är den maktmaskin som gör de stora besluten och det är här som maktkampen kulminerar. Senatens medlemmar är topparna i de olika maktstrukturerna och nätverken i Delanja.

Alla ädlingar kan potentiellt bli invalda i senaten men för att bli vald till senator ska man också få ett visst antal röster. Här blir maktkampen viktig: utan stöd kan du inte bli invald, så vem stöder dig och vem backar du själv upp? Vem allierar du dig med och till vilket pris? Att ha ett nätverk av lojala adelsfamiljer som backar upp din kandidatur och stöder dig är din viktigaste tillgång, men det kan också bli ditt fall om någon plötsligt backar ur eller byter lojalitet. Häftiga fejder har blossat upp mellan adelsfamiljer på grund av detta. Allianser knyts ofta med gåvor, pengar eller giftermål.

Där senatens tretton medlemmar styr Delanjas politik och bestämmer skatternas storlek, och deras användning, så ansvarar hertigarna om armén. I princip fungerar armén på samma sätt i hela Delanja, men mellan de olika hertigdömena kan det ändå förekomma skillnader. Hertigdömena består av sina egna geografiska områden och vart och ett rekryterar inom sitt område. Soldater och manskap kan sedan omplaceras vid behov.

Värnplikt finns inte, men många väljer ändå att tjänstgöra en tid eftersom armén erbjuder utbildning, ett tak (eller tält) över huvudet och mat i magen. Efter en viss tid förtjänar man också en liten sold vilket gör att många gärna stannar kvar. De som långvarigt och troget tjänstgjort i armén har möjlighet att, varierande från hertigdöme till hertigdöme, förtjäna sig en landlott eller tillräckligt med pengar för att köpa sig en.

Grevskapen är mindre geografiska områden och greven/grevinnan som styr ansvarar för att skatter drivs in och att infrastrukturen upprätthålls. Det här betyder att de har ansvar för att vägar byggs och upprätthålls, att allt sådant som vattennät, brunnar, kvarnar och annat viktigt för regionen fungerar. Skatterna betalas vidare direkt till kronan.

Baronaten är mindre områden inom grevskapen som har som uppgift att se till att all primärproduktion löper som den ska. Åkrarna ska odlas och skördarna tas om hand,  och djurhushållningen ska vara i skick. Skogsbruk, gruvdrift och annan utvinning av material ska fungera. Baronernas ansvar är att se till att den mat och de material som riket behöver levereras.

Städerna är inte bundna till grevskap eller baronat, utan styrs av ett stadsråd bestående av rika borgare och handelsmän eller andra inflytelserika personer som lyckas bli invalda. Stadsrådet utser kaptenen för stadsvakten, som alltså inte är en del av armén, samt andra funktionärer i städerna.

Ätten Månkrona
Ätten Månkrona har en guddinnegiven uppgift att fungera som rättvisans väktare i Delanja. Deras uppkomst är knuten till själva Delanjas grundande som ett enhetligt rike. De är politiskt obundna till Senaten, men bevakar, främst via Drottningen, deras arbete.

Månkronas uppgift är att döma i tvistemål och söka reda på sanningen och döma rättvist. De utgör Delanjas rättsväsende. Sanningssökandet gav också i Månkronans begynnelse upphov till kunskapssökandet och på månkronans inrådan grundades universiteten.

Drottningen väljs alltid bland Månkronas ätt, vanligen en dotter till Drottningen. Valet sker efter en drottnings död under en religiös ritual där de olika kandidaterna presenteras. Titeln på en dotter till drottningen är prinsessa och på en son prins. De har uppgifter inom rättsväsendet och fungerar som dess överhuvuden.

Honorarernas gemenskap
Inom universitetsvärlden i Delanja finns en exklusiv gemenskap som endast de bästa forskarna och vetenskapsmännen har tillgång till. De kallas honorarer och har väldigt mycket makt i universitetskretsarna. Man kunde säga att de är en samling av de bästa och mest inflytelserika personerna, eliten i universitetsvärlden. Att få bli en del av den eliten är en dröm för många.

Annonser